INVESTMENT PARTNER

WELCOME TO VINACA! INVESTORS.

CHÀO MỪNG CÁC NHÀ ĐẦU TƯ ĐẾN VỚI VINACA

We are seeking any partners who will invest with us with a good business venture in any countries on our business fields as: (1) Real estate/ ; (2) Clean energy; (3) Start up; (4) Food/cosmetis/health; (5) Bank instruments.

Chúng tôi tìm kiếm các đối tác người sẽ đầu tư với chúng tôi bằng các dự án tốt nhất trên khắp thế giới bằng trong các lĩnh vực kinh doanh của chúng tôi: (1) Bất động sản/ nơi cư trú cho nhiều thế hệ; (2) Năng lượng sạch; (3) khởi nghiệp; (4) Thực phẩm/mỹ phẩm/chăm sóc sức khỏe; (5) công cụ tài chính...

Simplely, we will look you as a start up businessman on our start up program and we will take the hight profits to you, some sellection levels per year: 50%; 100%; 200%; 500%.

Rất đơn giản, chúng tôi coi bạn như những khởi nghiệp viên trong chương trình khởi nghiệp của chúng tôi và chúng tôi đưa lợi nhuận cao cho bạn, một vài lựa chọn cấp lợi nhuận hàng năm như: 50%; 100%; 200%; 500%.

We will provide a bank guarantee of top rate bank for our performance. Checking again our start up at http://vinacacorp.com/KHOI-NGHIEP.html

Chúng tôi cung cấp bảo lãnh ngân hàng cho cam kết của chúng tôi.