Xử lý rác thải ra điện

DỊCH VỤ THU GOM, XỬ LÝ RÁC THẢI KHÔNG ĐỘC HẠI

Số 2010/2015/Vinaca ra ngày 20 tháng 10 năm 2015

 

 

Kính gửi:    

              Chính phủ các quốc gia;

              Các bộ ngành chức năng;

              Uỷ ban nhân dân các cấp;

              Doanh nghiệp môi trường;

              Chủ nguồn chất thải.

 

Vinaca USA cung cấp dịch vụ xử lý rác thải sinh như sau:

 

  1. Tên dịch vụ

THU GOM, XỬ LÝ RÁC THẢI KHÔNG ĐỘC HẠI

Loại chất thải: Rác thải sinh hoạt không phân loại

  1. Chủ đầu tư

Ủy ban nhân dân các cấp;

Chủ quản nguồn chất thải sinh hoạt;

  1. Nhà thầu dịch vụ

Công ty TNHH Dịch vụ Phương Linh

Mã ngành nghề: 3821

Thu gom, xử lý rác thải không độc hại.

  1. Công suất xử lý

Tối thiểu 100 tấn/ngày, tối đa 100,000 tấn/ngày.

  1. Đơn giá dịch vụ

10USD/Tấn chưa bao gồm VAT 10%

(cam kết không tăng giá)

Rác thải tươi (cả nước), không cần phân loại rác.

  1. Chất lượng dịch vụ

Rác được xử lý tiêu hủy 100% chuyển hóa thành các chất vô cơ không độc hại còn lại dưới 10% khối lượng.

Bụi theo khí thải 0%.

Khí thải chủ yếu là CO2, các chất khí thải độc hại như SO2, NOx, H2S, CO… gần ở dạng vết.

Nước thải được chuyển hóa thành nước tinh khiết.

Đạt tiêu chuẩn quan trắc môi trường theo luật định tại Thông tư số 40/2015/TT-BTNMT .

  1. Sản phẩm sau xử lý

Điện sạch và vật liệu xây dựng.

(Nhà thầu toàn quyền sử dụng).

  1. Điều kiện dịch vụ

Diện tích lắp đặt từ 3000m2/100 tấn/ngày.

Thời gian dịch vụ từ 5 năm – 10 năm.

Nhà thầu tự chịu trách nhiệm cấp điện xử lý tại chỗ

Thời gian lắp đặt 90 ngày/ (100 tấn/ngày).

  1. Thanh toán

Chủ đầu tư thanh toán tiền xử lý rác thải theo tháng vào ngày một trong các ngày 28, 29, 30, 31 hàng tháng.

  1. Tạm ứng

Chủ đầu tư tạm ứng 6 tháng dịch vụ sau khi nhà thầu nộp chứng thư ngân hàng bảo lãnh tạm ứng

10. Bảo đảm hợp đồng

Nhà thầu cung cấp một chứng thư bảo lãnh thực hiện hợp đồng 5% giá trị tạm ứng.

      Liên hệ

Website: http://vinacafund.com

 

 

Nơi nhận:

-            Như kính gửi;

-            Lưu Vp./.

TM CÔNG TY

 

 

 

 

CEO

MR.DIEM TRAN